.

.

.

 

 

 

.

 

 

.

 

 

کلیپ آلبوم ماه گرد 1

تعداد عکس:

12 عکس کودک ( به ترتیب ماهها ) + 1 عکس شروع

تعداد متن:

12 متن مرتبط + متن یادگاری انتهای کلیپ

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

3 دقیقه

 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 1

تعداد عکس:

56 عکس ( کودک و یا خانوادگی ) + 1 عکس روی جلد آلبوم

تعداد متن:

56 متن مرتبط با عکس ها ( دلبخواه )

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

--

زمان:

4:20 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

80

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 2 ( ماه گرد 2 )

تعداد عکس:

12 عکس ( اگر ماه گرد است به ترتیب ) + 1 عکس مقدمه

تعداد متن:

--

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

3 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

40

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 3

تعداد عکس:

21 عکس + عکس روی جلد

تعداد متن:

--

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

1:20 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 4 ( ماه گرد 4 )

تعداد عکس:

12 عکس + 2 عکس شروع و انتها

تعداد متن:

12 متن عکس ها + 1 متن شروع

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

1:30 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

40

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 5

تعداد عکس:

21 عکس

تعداد متن:

--

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

2 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

40

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 6

تعداد عکس:

28 عکس ( حتما مطابق با این عکسها تنظیم و ارسال شود )

تعداد متن:

17 متن

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

2 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 7

تعداد عکس:

26 عکس

تعداد متن:

6 متن

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

4 دقیقه

 

توضیحات

قیمت:

80

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 8

تعداد عکس:

10 عکس

تعداد متن:

10 متن

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

1:30 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 9

تعداد عکس:

11 عکس

تعداد متن:

-

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

-

زمان:

1:30 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

40

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم عکس نی نی 10

تعداد عکس:

20 عکس

تعداد متن:

14 متن

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

2:30 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانلود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

تولید محصول و تکثیر بعنوان گیفت ( Gift )

     
   
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         

Studio Baby