.

.

.

 

 

 

.

 

 

.

 

 

کلیپ آلبوم نی نی 1

تعداد عکس:

3 عکس از کودکی تا بزرگی پدر + 3 عکس از کودکی تا بزرگی مادر + 3 عکس از دوران زندگی مشترک + 13 عکس کودک

تعداد متن:

13 متن مربوط به عکس های کودک

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

3:15 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

 کلیپ آلبوم نی نی 2

تعداد عکس:

15 عکس ( کودک و یا خانوادگی )

تعداد متن:

--

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

1:40 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ آلبوم نی نی 3

تعداد عکس:

22 عکس ( کودک و یا خانوادگی )

تعداد متن:

متن های لازم ( به دلخواه )

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

2:35 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ نی نی 4 ( ماه گرد 3 )

تعداد عکس:

12 عکس

تعداد متن:

--

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

1:30 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

40

هزار تومان

دانود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ روبی 1

تعداد عکس:

3 عکس از کودکی تا بزرگی پدر + 3 عکس از کودکی تا بزرگی مادر + 3 عکس از دوران زندگی مشترک + 13 عکس کودک

تعداد متن:

--

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

3:15 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ Angry Birds 1

تعداد عکس:

3 عکس از کودکی تا بزرگی پدر + 3 عکس از کودکی تا بزرگی مادر + 3 عکس از دوران زندگی مشترک + 13 عکس کودک

تعداد متن:

متن های لازم ( به دلخواه )

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

3:20 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

 

کلیپ کارتونی بره ناقلا 1

تعداد عکس:

12 عکس

تعداد متن:

12 متن کنار عکس ها

متن تقدیم کننده:

بله

تاریخ تولد:

بله

زمان:

2:40 دقیقه
 

توضیحات

قیمت:

60

هزار تومان

دانود فرم

تحویل:

DVD

زمان ارسال:

48 ساعته

نحوه ارسال:

پست پیشتاز

Gift هر عدد 5000 تومان

تولید محصول و تکثیر بعنوان گیفت ( Gift )

     
   
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         

Studio Baby